EINKOOFEN DAHEEME

Hior kannste schnabbln un picheln wie bei Muddern heeme, eschal ob n Abbl, Ärbernbabbe, Bedordielsche, Kroiitroel, Gaaffee für een Scheelchen Heeßen, Wurschd, Fleesch oar ne Schpeggfeddbämme, da gibbs nischt zu nährschln.